ಕನ್ನಡ

ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ

23
Sep
2023ನೇ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ. ಏಸ್ಸಿ (ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ & ಸಿ.ಎಸ್ ) 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಬಿ. ಏಸ್ಸಿ (ಎ. ಬಿ. & ಎಫ್.ಫಿ ) 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್,ಬಿ. ಏಸ್ಸಿ (ಪಿ.ಎಚ್ & ಎಸ್ .ಡಬ್ಲ್ಯೂ ) 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್,ಬಿ. ಏಸ್ಸಿ (ಎ. ಬಿ. & ಎಫ್.ಫಿ ) 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ,ಬಿ. ಏಸ್ಸಿ (ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ & ಸಿ.ಎಸ್ ) 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ ... Read More
15
Sep
2023ನೇ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಬಿ.ಎ (ಆರ್ ಡಿ & ಜಿ ) 2ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ , ಬಿ. ಏಸ್ಸಿ (ಪಿ.ಎಚ್ & ಎಸ್ .ಡಬ್ಲ್ಯೂ ) 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬಿ. ಕಾಮ್ 2ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ... Read More
7
Sep
2023ನೇ ಜುಲೈ ನಡೆದ ಎಂ.ಬಿ.ಎ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ... Read More
22
Aug
2023ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ನಡೆದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂ.ಎಸ್. ಸಿ.( ಎಫ್.ಎಸ.ಟಿ) ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ... Read More
17
Aug
2023ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ನಡೆದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂ.ಎಸ್. ಸಿ.(ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್), ಎಂ.ಎ.(ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್) ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್. ಸಿ.( ಜಿ.ಐ.ಎಸ್) ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ... Read More
ARCHIVE


Follow us on