ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಛೇರಿ


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ರೈತ ಭವನ, ಜನರಲ್ ಕಾರಿಯಪ್ಪ ವೃತ್ತ, ಗದಗ -582101, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ
Phone No:08372-230338, 297214, Fax:08372-297343
Email ID: enquiry.ksrdpru@gmail.com

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೌಶಲ್ಯ ವಿಕಾಸ ಭವನ, ಹೊಸ ಆವರಣ ನಾಗಾವಿ-582103, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ
Phone No:08372-200920

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಭವನ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಆನಂದ್ ರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು-582101, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ
Phone No:080-29567235,

Contact UsFollow us on