English
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ

ಕುಲಪತಿಗಳು

ಪ್ರೊ. ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ ಎಸ್. ಚಟಪಲ್ಲಿ

ಕುಲಪತಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗದಗ

ಇ-ಮೇಲ್: vcksrdpru2016@gmail.com,  profvchat@gmail.comPÀÄ®¥ÀwUÀ¼À £ÀÄrUÀ¼ÀÄ

CvÀÄå£ÀßvÀ ²PÀëtªÉAzÀgÉ CzÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉêÀ® ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀ®è £ÀªÀÄä fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß J¯Áè C¹ÛvÀéUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ËºÁzÀðAiÀÄÄvÀªÀ£ÁßV ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ

-gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ mÁåUÉÆÃgï

 

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁeï «±Àé«zÁå®AiÀĪÀ£ÀÄß UÀzÀV£À°è ¸Áܦ¸À¯ÁVzÀÄÝ, UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ ¸ÀªÀĦðvÀ, §zÀÞ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ¸Àȶ֬ÄAzÀ UÁæ«ÄÃt ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß ¥ÀjªÀwð¸À®Ä GvÀÌøμÀÖvÉAiÀÄ PÉÃAzÀæªÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀĪÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.  UËgÀªÁ¤évÀ UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄvïgÁeï ¸ÀaªÀgÀÄ ºÁUÀÆ UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄvïgÁeï ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄPÉÌ vÀªÀÄä ¥ÉÇæÃvÁìºÀ, ¨ÉA§® ªÀÄvÀÄÛ «±Àé«zÁå®AiÀĪÀ£ÀÄß gÁ¶ÖæÃAiÀÄ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉUÉ vÀgÀĪÀ°è CªÀgÀÄ vÉÆÃj¸ÀÄwÛgÀĪÀ wêÀæ D¸ÀQÛUÉ £Á£ÀÄ PÀÈvÀdÕ£ÁVzÉÝãÉ.

«±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ zÀȶÖPÉÆãÀªÀÅ ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁeï ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ, ªÀĺÁvÀä UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ UÁæªÀÄ ¸ÀégÁdåzÀ zÀȶÖPÉÆãÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁVzÉ. £ÁªÀÅ, «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è, ±ÉÊPÀëtÂPÀ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É, vÀgÀ¨ÉÃw ªÀÄvÀÄÛ «¸ÀÛgÀuÁ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À (ARTE) «²μÀÖ «Ä±ÀætªÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁeï ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÀÄUÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĹÜgÀ UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ.

«±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è ±ÉÊPÀëtÂPÀ £É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÇö¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉA§°¸À®Ä ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É, C£ÉéÃμÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÁPÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw, ¥ÀæPÀluÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄðéZÁgÀuÉAiÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸À¯ÁVzÉ. F PÉÃAzÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁeï£À ºÀ®ªÁgÀÄ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É, C£ÉéÃμÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

«±Àé«zÁå®AiÀĪÀÅ 2016 £Éà ªÀμÀð¢AzÀ vÀ£Àß ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 2017 jAzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹vÀÄ. «±Àé«zÁå®AiÀĪÀÅ 5 ±Á¯ÉUÀ¼À CrAiÀÄ°è 10 ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀμÀð¢AzÀ MAzÀÄ ¦.f. r¥ÉÆèêÀiÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß DgÀA©ü¹zÉ. «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ««zsÀ «¨sÁUÀUÀ¼À°è »jAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæSÁåvÀ ²PÀëPÀgÀÄ, UËgÀªÀ, «¹nAUï ªÀÄvÀÄÛ «±ÁæAvÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀ ¨ÉA§® ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÉÆA¢UÉ AiÀÄĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CºÀð ¨ÉÆÃzsÀPÀ ªÀUÀðzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ.

«±Àé«zÁå®AiÀĪÀÅ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ PÉëÃvÀæzÀ°è ¢lÖ ºÉeÉÓUÀ¼À£ÀÄß EnÖzÀÄÝ, «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀ®Ä qÁ. J. ¦. eÉ. C§ÄݯïPÀ¯ÁA gÀªÀgÀ d£Àä ªÀĺÉÆÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV PÀ¯ÁA ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ªÉâPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÉ.

«±Àé«zÁå®AiÀĪÀÅ ºÀ®ªÁgÀÄ «zÁåyð PÉÃA¢ævÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ PÉÃA¢ævÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è vÉÆqÀVPÉÆArzÉ. £ÉÊ¥ÀÅtå PÉÃAzÀæ- GzÉÆåÃUÀ PÉÆñÀ, AiÀÄĪÀ gÉqï PÁæ¸ï, DvÀ䫱Áé¸À- ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÁë PÉÆñÀ, gÁ¶ÖæÃAiÀÄ ¸ÉêÁ AiÉÆÃd£É (NSS), ªÀÄ£ÉÆÃZÉÃvÀ£À- D¥ÀÛ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£À PÉÃAzÀæÀ ,GzÀåªÀIJîvÁ C©üªÀÈ¢Þ PÉÆñÀ. zÉù AiÉÆÃd£É, ªÀiÁzÀj ¸À¸Àå ²±ÀÄ¥Á®£Á PÉÃAzÀæ, d® ¸ÀAgÀPÀëuÉ, eÉÊ«PÀ ªÉÊ«zsÀå GzÁå£À, eÉÊ«PÀ EAzsÀ£À, zÉù ªÀĽUÉ, ºÉÊ£ÀÄUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄUÀæ eÁ£ÀĪÁgÀÄ ¸ÁPÀuÉ (ILF), UÉÆà ±Á¯É ªÉÆzÀ¯ÁzÀ «¸ÀÛgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è DgÀA©ü¸À¯ÁVzÉ.

UËgÀªÁ¤évÀ ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ ²æà £ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆâAiÀĪÀgÀÄ ºÉýzÀAvÉ, "SÁ¢ PÉêÀ® ªÀ¸ÀÛç ªÀiÁvÀæªÀ®è «ZÁgÀ. SÁ¢ ZÉÊvÀ£ÀåªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä ºÁUÀÆ ¨É¼É¸À®Ä, ¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû, ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÊwPÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß GvÉÛÃf¸À®Ä «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥Àæw ±ÀÄPÀæªÁgÀ SÁ¢ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß zsÀj¸ÀÄvÁÛgÉ.

«±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è ¥Àæw ±À¤ªÁgÀ "¸ÀézÉò ¢£À" ªÀ£ÀÄß DZÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀgÀ°è «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ J®è ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ, ¸ÁéªÀ®A§£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀPÁgÀªÀ£ÀÄß GvÉÛÃf¸ÀĪÀ PÉëÃvÀæ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄvÁÛgÉ.

««zsÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À C£ÀÄμÁ×£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸À®Ä £ÁªÀÅ ±Àæ«Ä¸ÀÄvÉÛÃªÉ KPÉAzÀgÉ “Seeing is believing” JAzÀÄ £ÁªÀÅ £ÀA§ÄvÉÛêÉ.

J¯Áè ¥Á®ÄzÁgÀgÀ §zÀÞvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉA§®zÉÆA¢UÉ, CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyðUÀ¼À ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ UÀzÀUÀzÀ ¥ÀÇdågÁzÀ ²æà «ÃgÀ£ÁgÁAiÀÄt zÉêÀgÀ D²ÃªÁðzÀzÉÆA¢UÉ, UÁæ«ÄÃt ªÀ®AiÀÄzÀ°è C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ºÉƸÀ AiÀÄÄUÀPÉÌ £ÁA¢ ºÁqÀĪÀ F ªÀĺÉÆãÀßvÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ zÀ馅 ªÀÄvÀÄÛ zsÉåÃAiÀĪÀ£ÀÄß CjvÀÄPÉƼÀÄîªÀ «±Áé¸À £ÀªÀÄVzÉ.

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁeï «±Àé«zÁå®AiÀĪÀÅ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀéAiÀÄA DqÀ½vÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß §®¥Àr¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ°è ¸ÀªÀÄUÀæ UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ GvÉÛÃd£À ¤ÃqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ G£ÀßvÀ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä zsÉåÃAiÀĪÁVzÉ.

ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ

31
Jan
ಡೌನ್‌ಲೋಡ್: ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್-2024
31
Jan
2024 ನೇ  ಸಾಲಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ( ಶುಲ್ಕ ವಿವರಗಳು)
29
Jan

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ  ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ರಿಪೀಟರ್ಸ್) ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅಧಿಸೂಚನೆ

23
Sep
2023ನೇ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ. ಏಸ್ಸಿ (ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ & ಸಿ.ಎಸ್ ) 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಬಿ. ಏಸ್ಸಿ (ಎ. ಬಿ. & ಎಫ್.ಫಿ ) 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್,ಬಿ. ಏಸ್ಸಿ (ಪಿ.ಎಚ್ & ಎಸ್ .ಡಬ್ಲ್ಯೂ ) 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್,ಬಿ. ಏಸ್ಸಿ (ಎ. ಬಿ. & ಎಫ್.ಫಿ ) 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ,ಬಿ. ಏಸ್ಸಿ (ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ & ಸಿ.ಎಸ್ ) 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

16
Apr
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ "ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆ” ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ Read More
2
Apr
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ "ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆ” ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ Read More
21
Mar
22 ಮತ್ತು 23 , ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರಂದು ಕ.ರಾ. ಗ್ರಾ. ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ, ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ Read More
14
Mar
2024 ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕೀಕರಣ ಶಿಬಿರ (ಏನ್ಐಸಿ) ದ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ Read More


Follow us on