English
ಉಪಕುಲಪತಿಗಳುPÀÄ®¥ÀwUÀ¼À £ÀÄrUÀ¼ÀÄ

CvÀÄå£ÀßvÀ ²PÀëtªÉAzÀgÉ CzÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉêÀ® ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀ®è £ÀªÀÄä fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß J¯Áè C¹ÛvÀéUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ËºÁzÀðAiÀÄÄvÀªÀ£ÁßV ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ

-gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ mÁåUÉÆÃgï

 

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁeï «±Àé«zÁå®AiÀĪÀ£ÀÄß UÀzÀV£À°è ¸Áܦ¸À¯ÁVzÀÄÝ, UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ ¸ÀªÀĦðvÀ, §zÀÞ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ¸Àȶ֬ÄAzÀ UÁæ«ÄÃt ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß ¥ÀjªÀwð¸À®Ä GvÀÌøμÀÖvÉAiÀÄ PÉÃAzÀæªÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀĪÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.  UËgÀªÁ¤évÀ UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄvïgÁeï ¸ÀaªÀgÀÄ ºÁUÀÆ UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄvïgÁeï ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄPÉÌ vÀªÀÄä ¥ÉÇæÃvÁìºÀ, ¨ÉA§® ªÀÄvÀÄÛ «±Àé«zÁå®AiÀĪÀ£ÀÄß gÁ¶ÖæÃAiÀÄ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉUÉ vÀgÀĪÀ°è CªÀgÀÄ vÉÆÃj¸ÀÄwÛgÀĪÀ wêÀæ D¸ÀQÛUÉ £Á£ÀÄ PÀÈvÀdÕ£ÁVzÉÝãÉ.

«±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ zÀȶÖPÉÆãÀªÀÅ ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁeï ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ, ªÀĺÁvÀä UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ UÁæªÀÄ ¸ÀégÁdåzÀ zÀȶÖPÉÆãÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁVzÉ. £ÁªÀÅ, «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è, ±ÉÊPÀëtÂPÀ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É, vÀgÀ¨ÉÃw ªÀÄvÀÄÛ «¸ÀÛgÀuÁ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À (ARTE) «²μÀÖ «Ä±ÀætªÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁeï ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÀÄUÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĹÜgÀ UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ.

«±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è ±ÉÊPÀëtÂPÀ £É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÇö¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉA§°¸À®Ä ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É, C£ÉéÃμÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÁPÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw, ¥ÀæPÀluÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄðéZÁgÀuÉAiÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸À¯ÁVzÉ. F PÉÃAzÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁeï£À ºÀ®ªÁgÀÄ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É, C£ÉéÃμÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

«±Àé«zÁå®AiÀĪÀÅ 2016 £Éà ªÀμÀð¢AzÀ vÀ£Àß ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 2017 jAzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹vÀÄ. «±Àé«zÁå®AiÀĪÀÅ 5 ±Á¯ÉUÀ¼À CrAiÀÄ°è 10 ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀμÀð¢AzÀ MAzÀÄ ¦.f. r¥ÉÆèêÀiÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß DgÀA©ü¹zÉ. «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ««zsÀ «¨sÁUÀUÀ¼À°è »jAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæSÁåvÀ ²PÀëPÀgÀÄ, UËgÀªÀ, «¹nAUï ªÀÄvÀÄÛ «±ÁæAvÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀ ¨ÉA§® ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÉÆA¢UÉ AiÀÄĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CºÀð ¨ÉÆÃzsÀPÀ ªÀUÀðzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ.

«±Àé«zÁå®AiÀĪÀÅ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ PÉëÃvÀæzÀ°è ¢lÖ ºÉeÉÓUÀ¼À£ÀÄß EnÖzÀÄÝ, «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀ®Ä qÁ. J. ¦. eÉ. C§ÄݯïPÀ¯ÁA gÀªÀgÀ d£Àä ªÀĺÉÆÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV PÀ¯ÁA ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ªÉâPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÉ.

«±Àé«zÁå®AiÀĪÀÅ ºÀ®ªÁgÀÄ «zÁåyð PÉÃA¢ævÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ PÉÃA¢ævÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è vÉÆqÀVPÉÆArzÉ. £ÉÊ¥ÀÅtå PÉÃAzÀæ- GzÉÆåÃUÀ PÉÆñÀ, AiÀÄĪÀ gÉqï PÁæ¸ï, DvÀ䫱Áé¸À- ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÁë PÉÆñÀ, gÁ¶ÖæÃAiÀÄ ¸ÉêÁ AiÉÆÃd£É (NSS), ªÀÄ£ÉÆÃZÉÃvÀ£À- D¥ÀÛ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£À PÉÃAzÀæÀ ,GzÀåªÀIJîvÁ C©üªÀÈ¢Þ PÉÆñÀ. zÉù AiÉÆÃd£É, ªÀiÁzÀj ¸À¸Àå ²±ÀÄ¥Á®£Á PÉÃAzÀæ, d® ¸ÀAgÀPÀëuÉ, eÉÊ«PÀ ªÉÊ«zsÀå GzÁå£À, eÉÊ«PÀ EAzsÀ£À, zÉù ªÀĽUÉ, ºÉÊ£ÀÄUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄUÀæ eÁ£ÀĪÁgÀÄ ¸ÁPÀuÉ (ILF), UÉÆà ±Á¯É ªÉÆzÀ¯ÁzÀ «¸ÀÛgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è DgÀA©ü¸À¯ÁVzÉ.

UËgÀªÁ¤évÀ ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ ²æà £ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆâAiÀĪÀgÀÄ ºÉýzÀAvÉ, "SÁ¢ PÉêÀ® ªÀ¸ÀÛç ªÀiÁvÀæªÀ®è «ZÁgÀ. SÁ¢ ZÉÊvÀ£ÀåªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä ºÁUÀÆ ¨É¼É¸À®Ä, ¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû, ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÊwPÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß GvÉÛÃf¸À®Ä «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥Àæw ±ÀÄPÀæªÁgÀ SÁ¢ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß zsÀj¸ÀÄvÁÛgÉ.

«±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è ¥Àæw ±À¤ªÁgÀ "¸ÀézÉò ¢£À" ªÀ£ÀÄß DZÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀgÀ°è «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ J®è ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ, ¸ÁéªÀ®A§£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀPÁgÀªÀ£ÀÄß GvÉÛÃf¸ÀĪÀ PÉëÃvÀæ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄvÁÛgÉ.

««zsÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À C£ÀÄμÁ×£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸À®Ä £ÁªÀÅ ±Àæ«Ä¸ÀÄvÉÛÃªÉ KPÉAzÀgÉ “Seeing is believing” JAzÀÄ £ÁªÀÅ £ÀA§ÄvÉÛêÉ.

J¯Áè ¥Á®ÄzÁgÀgÀ §zÀÞvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉA§®zÉÆA¢UÉ, CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyðUÀ¼À ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ UÀzÀUÀzÀ ¥ÀÇdågÁzÀ ²æà «ÃgÀ£ÁgÁAiÀÄt zÉêÀgÀ D²ÃªÁðzÀzÉÆA¢UÉ, UÁæ«ÄÃt ªÀ®AiÀÄzÀ°è C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ºÉƸÀ AiÀÄÄUÀPÉÌ £ÁA¢ ºÁqÀĪÀ F ªÀĺÉÆãÀßvÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ zÀ馅 ªÀÄvÀÄÛ zsÉåÃAiÀĪÀ£ÀÄß CjvÀÄPÉƼÀÄîªÀ «±Áé¸À £ÀªÀÄVzÉ.

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁeï «±Àé«zÁå®AiÀĪÀÅ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀéAiÀÄA DqÀ½vÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß §®¥Àr¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ°è ¸ÀªÀÄUÀæ UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ GvÉÛÃd£À ¤ÃqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ G£ÀßvÀ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä zsÉåÃAiÀĪÁVzÉ.

ಪ್ರೊ. ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ ಎಸ್. ಚಟಪಲ್ಲಿ

ಕುಲಪತಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗದಗ

ಇ-ಮೇಲ್: vcksrdpru2016@gmail.com,  profvchat@gmail.com

ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ

23
Sep
2023ನೇ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ. ಏಸ್ಸಿ (ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ & ಸಿ.ಎಸ್ ) 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಬಿ. ಏಸ್ಸಿ (ಎ. ಬಿ. & ಎಫ್.ಫಿ ) 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್,ಬಿ. ಏಸ್ಸಿ (ಪಿ.ಎಚ್ & ಎಸ್ .ಡಬ್ಲ್ಯೂ ) 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್,ಬಿ. ಏಸ್ಸಿ (ಎ. ಬಿ. & ಎಫ್.ಫಿ ) 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ,ಬಿ. ಏಸ್ಸಿ (ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ & ಸಿ.ಎಸ್ ) 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ
15
Sep
2023ನೇ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಬಿ.ಎ (ಆರ್ ಡಿ & ಜಿ ) 2ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ , ಬಿ. ಏಸ್ಸಿ (ಪಿ.ಎಚ್ & ಎಸ್ .ಡಬ್ಲ್ಯೂ ) 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬಿ. ಕಾಮ್ 2ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ
7
Sep
2023ನೇ ಜುಲೈ ನಡೆದ ಎಂ.ಬಿ.ಎ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ
22
Aug
2023ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ನಡೆದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂ.ಎಸ್. ಸಿ.( ಎಫ್.ಎಸ.ಟಿ) ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

23
Sep
ಕ.ರಾ. ಗ್ರಾ. ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಲ್ಲಿ "ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಫೆಲೋಶಿಪ್ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಅವಲೋಕನ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸಭೆ " ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ Read More
21
Sep
ಕ.ರಾ. ಗ್ರಾ.ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ "ವಿಶ್ವ ಬಿದಿರು ದಿನಾಚರಣೆ 2023" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ Read More
15
Sep
ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ 162 ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ. ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ “ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿಯಂತರರ ದಿನಾಚರಣೆ " ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ Read More
11
Sep
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ "ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆ” ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ Read More


Follow us on